Veilige kerk


Veilige kerk

Seksueel misbruik kan binnen kerkelijke gezagsrelaties en binnen het gezin plaatsvinden, maar  ook binnen andere soorten relaties in de kerk. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen ongelijkwaardige relaties, noemen we dit misbruik. Vindt er seksueel contact plaats binnen gelijkwaardige relaties buiten het huwelijk, met wederzijdse instemming,  dan is er sprake van overspel.

We spreken van een ongelijkwaardige relatie wanneer er een duidelijk verschil is in leeftijd, ontwikkelingsniveau en/of macht in de relatie.

 

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen en gradaties.  In 85% van de situaties van fysiek seksueel misbruik vindt dit plaats  tussen bekenden. Vaak is er sprake van een glijdende schaal:  de grensoverschrijdingen nemen geleidelijk toe in aantal en ernst. Het slachtoffer raakt steeds meer gevangen in de relatie en is steeds minder in staat om derden op de hoogte te brengen van het misbruik. Door deze patronen kan seksueel misbruik soms jarenlang blijven voortbestaan.

Omdat slachtoffers zich  emotioneel vaak afhankelijk voelen van de dader, kan het  zeer moeilijk zijn om te praten over het misbruik en steun te zoeken om het misbruik te laten stoppen. Tijdig signaleren en hulp zoeken is dan ook erg belangrijk. Het Meldpunt voorziet  daarin door het bieden  van laagdrempelig en vertrouwelijk contact.

Onder kerkelijke gezagsrelaties verstaan we een vertrouwelijk contact met een persoon  die een ambtelijke functie bekleedt binnen de gemeente. Daarnaast mannen en vrouwen die zijn aangesteld door de kerkenraad voor het uitvoeren van een taak in de gemeente, zoals een koster, organist, leider van een jeugdvereniging of catecheet.

Al snel na de oprichting van SMRK kwamen er vragen binnen over seksueel misbruik binnen gezin, familie en/of tussen gemeente(doop)leden. Naast het doen van een melding over seksueel misbruik binnen kerkelijke gezagsrelaties biedt het Meldpunt daarom ook steun en advies met betrekking tot andere vormen van onveiligheid binnen de gemeente, zoals huiselijk geweld.

Huiselijk geweld kent vele verschijningsvormen. Denk aan:

– emotionele onveiligheid zoals structurele vernedering, ontbreken van emotionele geborgenheid, ontbreken van steun en waardering,

– fysieke onveiligheid; het gebruik maken van fysiek geweld met handen of voorwerpen

– seksuele onveiligheid; het ongewenst (moeten) aanraken van geslachtsdelen; dwingen tot kijken van pornografisch materiaal, het binnendringen in iemands lichaam

Huiselijk geweld kent in alle verscheidenheid drie centrale kenmerken:

  1. Er is sprake van afhankelijkheid ( dit kan tussen partners aan de orde zijn, tussen ouders en kinderen en tussen kinderen onderling)
  2. Er is sprake van één of meerdere vormen van onveiligheid ( zie hierboven)
  3. De onveiligheid vindt plaats binnen gezins-/ of familieverband

Binnen afzienbare tijd zullen we hier meer inhoudelijke informatie over plaatsen op deze website.

Bij vragen, twijfels en/of dilemma’s over (mogelijk) seksueel misbruik en/of huiselijk geweld kan het meldpunt benaderd worden voor steun en advies.

Het meldpunt is tijdens werkdagen tussen 9.00u en 17.00u bereikbaar. Telefoonnummer: 06-10815664

Het meldpunt is ook per mail te bereiken via: info@meldpuntrefkerken.nl. Deze mail komt terecht bij de coördinator van het meldpunt, Maria Vermeulen.

Is er sprake van een acute noodsituatie, neem dan contact op met de Politie ( 0900 8844 of 112)  en/of Centrum Seksueel Geweld ( 0800 0188)’

Dienstverlening vanuit het meldpunt kan kosteloos aangeboden worden dankzij financiering door de betrokken kerken.

Seksueel misbruik is een breed begrip. Het meldpunt beschouwt  alle gedrag dat de grens over gaat van passend pastoraal contact als grensoverschrijdend en daarmee schadelijk voor de betrokkenen. Het gaat over lichamelijke en emotionele grenzen. Bijvoorbeeld seksuele toespelingen door de gezagsdrager, intensief en persoonlijk app-contact van de gezagsdrager, manipulatief gedrag waarbij afhankelijkheid gecreëerd wordt, seksueel getinte aanrakingen en seksueel geweld. Zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes kunnen zowel pleger als slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

© 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.